Zápis ze členské schůze LMK Příbram dne 16.11.2013

18.11.2013 18:17

 

 Obsahem bylo projednání financování provozu klubu s následujícím závěrem:

 

1. Členský příspěvek

 

  • Členský příspěvek na každý rok bude vždy stanoven poměrem:

 náklady (pronájem pozemku + benzíny + drobná údržba traktůrku) cca 20000,- děleno předpokládaným počtem členů cca 25-30. Pro rok 2014 to vychází následovně:   20000,-/25čl = 800,-

 

Termín: Příspěvek pro SMČR a náš klub na další rok musí být zaplacen do posledního kalendářního dne měsíce listopadu. Poplatek SMČR je povinná částka 100,- nebo 50,-Kč na členskou známku pro další rok a je již zahrnut v členském příspěvku.

 
  • "Nečlenský" příspěvek - externisté

 Pokud někdo nechce být členem LMK Příbram a přesto využívá klubové letiště, bude mu vydána povolenka (kartička se jménem - vydává David Veselý) za poplatek ve výši členského příspěvku, tedy stejná částka, jako pro plnoprávné členy klubu.

 Návštěvník letiště (pokud létá s vlastním strojem) platí jednorázový poplatek 50,- za letový den. Za návštěvníka se považuje kdokoli bez členského průkazu (s vylepenou licenční známkou na daný rok), nebo povolenkou.  Kdo si doklad zapomene doma, platí stejně  jako návštěvník! Tento poplatek se nevybírá při první návštěvě, nebo pokud dotyčný předvede výjimečný stroj – případně pobaví nevšední pilotáží. Vybrat poplatek má právo a současně povinnost kterýkoli člen klubu a odevzdá jej – viz. bod 7.

 

2. Osvobozeni

 

 Jelikož tu jsou další lidé (externisté a návštěvníci), tak těch peněz bude o něco víc a proto si můžeme dovolit určit jmenovitě max. 5-6 lidí, kteří budou osvobození od čl. př. (platí pouze příspěvek SMČR), protože se aktivně věnují údržbě letiště.

 Odsouhlaseni v rámci schůze:                 V. Frýdl

                                                         O . Mandík

                                                          M. Hubáček

                                                          Z. Kálal (vzdal se nároku na odpočet ve prospěch klubu )

                                              

Pokud má někdo pocit, že patří do tohoto seznamu, nechť se přihlásí vedení klubu.

 

 Lidé, kteří sekají příležitostně, to dělají pro sebe, pro radost, a hlavně pro pocit, že byli klubu také užiteční – rozhodně to neznamená, že se sekání budou záměrně vyhýbat, protože nikdo, ale opravdu nikdo se nám nebude za 700,- ročně starat o letiště!!! Samozřejmostí je, tak jak to bylo doposud, proplacení benzinu.

Pokud někdo přiveze vlastní sekačku – jedná se o „hrdinský čin“ – seká sobě pro radost a klubu pro užitek. Proplácí se pouze v případě, že se takto sekačka použila v místech, kam se traktůrek nedostane a po odsouhlasení s kterýmkoliv z členů, kteří jsou osvobozeni od placení za sekání (viz seznam výše).

 

3. Mimořádný příjem

 

 Dále jsou tu lidé, kteří si na sebe dokáží vydělat například pořádáním, zajištěním nebo aktivní účastí na akcích ze kterých plyne nějaký příjem (např. DD Kulturák, Šefrna - Halovka, soutěže atd.).

 Těmto členům se snižuje čl. příspěvek na následující rok o částku, kterou si vydělali, max. však do výše stanoveného čl. příspěvku, tj. přeplatek se nepřevádí do dalšího roku, ale jde do pokladny jako mimořádný příjem (tím si zajistíme peníze na případnou větší opravu traktůrku, koupi vlastního pozemku atd.).

 Navrhuji proplatit už teď za akce 2013. Opět jako u sekání neplatí, že člen, který se přijde pouze podívat má nárok na proplacení – proplacení a poměr „užitečnosti“ navrhuji, aby posoudil pořadatel akce např. Luďa – Kulturák, Honza Halovka atd.)

 

4. Mimořádná sbírka

 

  Abychom nevybírali více peněz než je nezbytně nutné, bude v případě mimořádné události (závažná oprava traktůrku, možnost zakoupení vlastního pozemku, apod.) vyhlášen mimořádný poplatek (sbírka). Tato možnost není prozatím aktuální, protože disponujeme dostatečnou rezervou. Tento poplatek bude muset odsouhlasit členská schůze.

 

5. Létání v hale

 

Členové LMK platí částku na den létání vypočtenou 500,-/počet pilotů-členů, vždy nezávisle na počtu (platbě) hostů.

Hosté, kteří k nám jezdí trénovat, zaplatí paušální částku 300,- Kč na osobu a den. Pokud se ten den létání (placení) nezúčastní domácí piloti, odečte od vybrané částky Honza výdaje za Halu (500,-) a zbytek předá do klubové pokladny.

 

6. Po hlavní sezoně

 

 Členství v klubu je dobrovolné a každý se může rozhodnout, zdali tento rok ano či ne. Pokud ano, zaplatí stanovený čl. příspěvek nejpozději do 30.11. předchozího roku (na rok 2014 tedy v roce 2013). Pokud tak neučiní do tohoto termínu, nemá nárok na licenční známku od SMČR a stává se automaticky (po zaplacení ročního příspěvku) „externistou“.  V případě požadavku na platnou licenci (známka od SMČR) a plné členství uhradí navíc správní poplatek 500,-Kč.

Jelikož máme pouze roční četnost placení a novým členem (bez licence, nebo s doplatkem včetně licence) je možné se stát kdykoli během roku,  bude po hlavní sezoně od 1.9. snížen tento příspěvek na 400,-.

 

7. Komu platit

 

Oficiálně: Ivachňuková, Rais, Veselý, Kálal.

Neoficiálně: každému, u koho jste si jisti, že to výše uvedeným předá :-)

 

 

 Zápis zpracovali:   Jana Ivachňuková – hospodářka LMK Příbram

                                  Luděk Rais – předseda LMK Příbram